Nový tím vo vedení Misie na Níle

Nový tím vo vedení Misie na Níle

Milí priatelia Misie na Níle,

v priebehu roka 2022 sa vo vedení Misie na Níle na Slovensku sformoval nový tím. Jeho zloženie ste už mohli vidieť v sekcii Náš tím. Tak ako doteraz, aj naďalej budeme vďační za Vašu modlitebnú podporu, bez ktorej žiadna misijná práca nemôže fungovať ani napredovať.
Srdečne ďakujeme!

Nový tím (na fotografii zľava doprava):

Olga Müller – administratívny správca MN, pracovníčka Prameňa na Súši, slovenská pobočka SGM

Emanuel Lippuner – člen Správnej rady MN, misijný vedúci SGM (Schweizerische Glaubensmission) Švajčiarsko

Radomír Vařák– Predseda Správnej rady MN, farár Cirkevného zboru ECAV Trnava

Jakub Šofranko– člen Správnej rady MN, doktorand na jeseniovej lekárskej fakulte v Martine

Marcela Sabová,- riaditeľka MN, farárka Cirkevného zboru ECAV Východná

 

Odchádzajúci členovia tímu Evka Kolesárová (bývala riaditeľka a neskôr predsedníčka Správnej rady MN) a Danka Mikušová (bývalá členka Správnej rady a neskôr riaditeľka MN) napísali na rozlúčku niekoľko slov. Mohli ste si ich prečítať v časopise Pramene a ponúkame Vám ich aj na tomto mieste:

 

„Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.“ Žalm 25, 4-5

Milí priatelia Misie na Níle!

K novému roku často patria aj nové rozhodnutia. Nemali by však byť náhle a nepremyslené. Tie správne sú zväčša podložené časom hlbokého uvažovania a vrúcnych modlitieb. Nie je to inak ani v mojom prípade. Moje rozhodnutie stiahnuť sa zo zodpovedných funkcií v mne tak blízkej a zmysluplnej službe akou Misia na Níle určite je, dozrievalo už dlho. Ale dlho sa aj zdalo, že nemám veľmi komu túto zodpovednosť odovzdať, hoci pokusy boli. A niečo sa aj podarilo.

O to vďačnejšia som Pánu Bohu, že ma aj v tejto veci vypočul. A postupne mňa aj mojich spolupracovníkov a priateľov viedol tak, že dnes môžem s pokojom a dôverou tento krok urobiť. A nestratiť nádej, že sa dobré veci aj v našej slovenskej pobočke, aj v cieľových projektoch budú ďalej diať a možno aj lepšie. Ja ich chcem aj naďalej podporovať, nakoľko to bude v mojich silách.

Iste viete, že medzi časom sa rozrástla moja práca, aj moja rodina. Na druhej strane pomaly, ale iste cítim svoje hranice. Nie v konaní dobra ale v množstve energie, ktorú som schopná s Božou pomocou rozdávať. Verím, že Pán Boh je mocný a má svoje cesty a spôsoby, ako a prostredníctvom koho svoj plán vykoná. V tom sa Mu nechcem priečiť. Naopak som vďačná, že mám v Jeho pláne svoje miesto a môžem byť jeho súčasťou aj bez funkcie.

Touto cestou sa preto chcem poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí mi boli počas tých 14 rokov aktívnej služby v MN na pomoci. Či už tu doma, na Slovensku, alebo aj v zahraničí, teda vo Švajčiarsku ale aj v samotnej Afrike tak, ako som ich mohla spoznať. Moje srdce bude navždy späté s touto Bohu milou a Jeho oslavujúcou činnosťou.

Nemôžem a nechcem zabudnúť na začiatky, ktoré sa udiali cez stretnutie a priateľstvo manželov Wahlenovcov zo Švajčiarska a manželov Halžovcov zo Slovenska. Ale aj mnohých ďalších. Vy, ktorých sa to týka, o tom iste viete. Ďakujem Vám a prajem, aby Vás trojjediný Boh viedol aj naďalej, chránil od zlého a posilňoval v dobrom. Jemu buď sláva a česť naveky!

Ďakujem aj svojej rodine, ktorá sa spolu so mnou do tejto služby zapojila a pomáhala mi. Verím, že to, čo sa aj cez tento Boží kanál lásky udialo, prinesie ešte ovocie v životoch mnohých ďalších.

Eva Kolesárová, evanjelická farárka a bývalá predsedníčka Správnej rady Misie na Níle, n.o.

 

Evanjelická farárka Daniela Mikušová podporuje Misiu na Níle, n.o. už dlhé roky. Najprv ako členka Správnej rady a napokon riaditeľka. Sme vďační za jej službu a lásku a prajeme jej všetko dobré od Pána Boha. Veríme, že sa z nášho kruhu podporovateľov MN nestratí. Aj naďalej budeme radi spolupracovať!

Keď pred asi 7 rokmi začala Evka Kolesárová hovoriť o tom, že by sa chcela vzdať funkcie riaditeľky Misie na Níle, n. o., správna rada začala hľadať niekoho, kto by prevzal jej úlohu. Ale i keď oslovili viacerých bratov i sestry, v tej chvíli sa nenašiel nikto, kto by cítil povolanie k tejto službe – byť riaditeľom MN na Slovensku a niesť zodpovednosť za jej prácu. A tak sa správna rada dohodla, že túto úlohu dočasne preberie jeden človek zo správnej rady. Brat Halža bol riaditeľom už predtým, brat Lippuner bol trochu ďaleko a tak padla voľba na mňa. Dočasne.

Prešlo takmer 6 rokov od chvíle, keď som sa stala riaditeľkou MN Slovensko. Počas tohto obdobia som mohla zažiť veľmi veľa povzbudzujúcich a posilňujúcich okamihov. Mala som možnosť poznať centrálu Misie na Níle International v Knonau a vidieť prácu ľudí v nej. Na konferenciách MN vo Švajčišrsku i tu na Slovensku, či počas týždňa Ruka v ruke som sa mohla osobne stretnúť s ľuďmi, ktorí v neľahkých situáciách nesú evanjelium v krajinách Afriky. A nielen to, niektorých z nich som mala možnosť aj sprevádzať počas ich turné po Slovensku. Bola to pre mňa veľká česť. Ale to, čo som si vážila najviac, je, že som tu u nás doma mohla znovu a znovu stretávať ľudí, ktorých srdce doslova bije pre službu Misie na Níle. Ľudí ochotných, slúžiacich, ľudí, ktorí sa modlia za misionárov a ich prácu, ktorí sa vždy nanovo radi započúvajú do nových správ z Afriky. Ľudí, ktorí sú z rôznych cirkví, a predsa majú jedno spoločné. Horlia za misijnú prácu v zahraničí. Mnohokrát počúvam, ako je na tom kresťanstvo na Slovensku biedne. Ale kým máme ľudí, ktorí sa modlia za zahraničnú misiu, pletú, prekladajú, šijú … tak vieme, že cirkev tu ešte žije a Duch Svätý sa dotýka sŕdc ľudí. To nie je málo a ja som za to veľmi vďačná.

Som vďačná, že som chvíľu  mohla slúžiť v Misii na Níle na Slovensku. Je to úžasná misijná organizácia, ktorá robí veľmi potrebnú prácu. Jej aktivity prinášajú požehnanie v Afrike, ale rovnako tak aj v zboroch, ktoré ju podporujú. Rada som pre ňu urobila, čo bolo v mojich silách.

Vďačná som aj za sestru Marcelu Sabovú, ktorá dočasnú riaditeľku vystrieda. Celé roky verne podporuje našu misiu, celé roky spolu s ľuďmi zo svojho zboru prichádza všade tam, kde sa o práci MN hovorí. Verím, že bude novým impulzom pre to všetko, čo ešte MN na Slovensku môže urobiť.

Prajem jej a aj vám všetkým veľa Božej milosti a lásky a najmä srdcia prebudené Duchom.

Daniela Mikušová, evanjelická farárka a bývalá riaditeľka Misie na Níle, n.o.