Naša úloha

Veríme – Vidíme – Nová nádej – Odpustenie a zmierenie – Božia vízia – Naša motivácia

Naša úloha

 

Veríme

Trojjediný Boh – Otec, Syn a Svätý Duch – je Stvoriteľom neba a zeme. Tento Boh stvoril nás ľudí ako bytosti žijúce vo vzťahoch, aby sme žili v láske k Bohu a k ľuďom naokolo. Zároveň nám Boh dal úlohu, aby sme stvorenie formovali a chránili.

 

Vidíme

V životných príbehoch jednotlivcov i národov vidíme, ako ďaleko a v odcudzení od Stvoriteľa žijeme: hádky, vojny, vykorisťovanie, korupcia a znečisťovanie životného prostredia, to sú všetko znaky zlomeného sveta.

 

Nová nádej

V Ježišovi Kristovi sa Boh sám stal človekom. Prichádza na zem, aby svoje stvorenie oslobodil a uzdravil. Aby priniesol radostnú správu nebeského kráľovstva. Volá mužov a ženy do svojej služby, delí sa s nimi o svoj život, oslobodzuje ľudí z ich poviazanosti, uzdravuje chorých, kriesi mŕtvych a tíši ich hlad po každodennom chlebe a aj po láske a prijatí.

 

Odpustenie a zmierenie

Všade, kam prišiel, prinášal odpustenie a zmierenie. Ježiš zomrel na kríži ako nevinný. Vo svojej láske premohol a porazil moc smrti. Svojím zmŕtvychvstaním a zoslaním Ducha Svätého priniesol Božie kráľovstvo a jeho moc do nášho sveta.

 

Božia vízia

Vo viere v Ježiša Krista nám Boh daroval nový, večný život, ktorý nesie odtlačok Jeho lásky. Božia vízia vedie k oslobodeniu a rozvoju človeka, k životu v láske k Bohu a blížnym, k zmiereniu v rodinách a zmiereniu znepriatelených skupín a národov, a k udržateľnému využívaniu zdrojov stvorenia.

 

Naša motivácia

Ako všetci kresťania, aj Misia na Níle je súčasťou Božej misie. Žije z Božej moci a Jeho prítomnosti. Hlása Božiu víziu a Boží cieľ s Jeho svetom a v tom obsiahnuté Božie ponuky. Božiu víziu uvádza do praxe tým, že sa delí o prostriedky so znevýhodnenými, sprostredkuje vzdelanie, prispieva k starostlivosti a formovaniu stvorenia a núdznym dáva k dispozícii akútnu a preventívnu zdravotnú starostlivosť.