Náš tím

Čo znamená pre mňa / pre teba práca v misii?

Náš tím
riaditeľka

Marcela Sabová


Práca v misii je moja odpoveď na Božie volanie, vyjadrenie vďaky za Božiu lásku, ktorou Boh miluje celý svet a odovzdávanie toho, čo som od Boha z milosti prijala.
farárka Cirkevného zboru ECAV Východná
Predseda Správnej rady

Radomír Vařák


Chcem aspoň malým dielom prispieť k napĺňaniu misijného príkazu Pána Ježiša: Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy… až do posledných končín zeme. (Mt 28,19; Sk 1,8)
farár Cirkevného zboru ECAV Trnava
Člen Správnej rady

Emanuel Lippuner


Pre mňa je to vzácne privilégium, že môžem byť súčasťou najvyššieho a najkrajšieho poslania v živote.  
misijný vedúci SGM (Schweizerische Glaubensmission) Švajčiarsko
Člen Správnej rady

Jakub Šofranko


Som vďačný, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý pomáha.
doktorand na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine
administratívny správca

Olga Müller


Je pre mňa veľkou výsadou, že smiem byť súčasťou Božej práce pri záchrane ľudí.
pracovníčka Prameňa na Súši, slovenská pobočka SGM

NAŠE MOTTO


Zakladatelia tejto misie si za motto svojej práce zvolili slová z Biblie:

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. (Zachariáš 4,6)

A tak až dodnes spolieha Misia na Níle pri svojej práci predovšetkým na Božiu moc, k čomu neodmysliteľne patrí modlitebná podpora mnohých priateľov tejto organizácie.


Ďakujeme!