Naše ciele

Vzdelávanie – Výživa – Mier – Zdravie

Naše ciele

Vzdelávanie

Počet analfabetov sa v krajinách pozdĺž Nílu v posledných desaťročiach značne znížil, v dnešnej dobe chodí do školy oveľa viac detí. Veľkým problémom je ešte stále nezamestnanosť mladých. Dôvodom je chudoba a chýbajúce alebo nedostatočné základné a odborné vzdelanie. Viac ako polovica obyvateľstva má menej ako 25 rokov a situáciu komplikuje aj nedostatok pracovných miest.

Krajiny so vzdelávacími projektmi:

 • Egypt
 • Etiópia
 • DR Kongo
 • Eritrea
 • Tanzánia

V praxi chceme:

 • Podporovať vzdelávanie s ohľadom na celú osobnosť človeka
  Považujeme za dôležité, aby sa žiaci naučili sebadôvere a samostatnosti, a tiež rozvíjali sociálne a emocionálne schopnosti. To sa deje na základe kresťanských hodnôt, akými sú láska k blížnemu, vernosť a čestnosť.
 • Prenášať vedomosti do praxe
  Vedomosti samotné ešte nestačia na zabezpečenie príjmu. Preto dávame dôraz na vzdelávanie orientované na prax, ktoré naučené vedomosti prenesie z teórie do praktického života.
 • Zlepšovať kvalitu vzdelávania
  Vyučovanie sa deje prostredníctvom vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Preto pomáhame učiteľom posilňovať ich sociálne, didaktické a metodické zručnosti.
 • Ponúkať vzdelávanie použiteľné na trhu práce
  Ekonomické podmienky sa neustále menia, preto ponúkame vzdelávanie použiteľné aj v budúcnosti.

 

Výživa

Stav výživy obyvateľstva sa v krajinách pozdĺž Nílu za posledné roky zlepšil. Dnes je podvyživených menej ľudí, ako bolo pred desiatimi rokmi. Celkovo sa však situácia nezjednodušila. Konflikty, politické nepokoje a počasie ohrozujú zber úrody a vyháňajú ľudí z vidieka do miest. Situáciu zhoršuje tiež rast počtu obyvateľstva, medzinárodní investori a zaberanie pôdy.

Krajiny s projektmi výživy:

 • Etiópia

V praxi chceme:

 • Podporovať biologické a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
  Úrodná pôda je základným predpokladom pre dobrú žatvu. Preto podporujeme biologické poľnohospodárstvo, ktoré pôdu chráni a zlepšuje jej úrodnosť.
 • Zlepšiť produktivitu
  Produktivita malých roľníkov je vo viacerých aspektoch nedostatočná. Zlepšiť to môže rozšírenie sortimentu produktov so zameraním na potraviny, lepšie spôsoby pestovania a tvorba pridanej hodnoty.
 • Posilniť a zapojiť miestne obyvateľstvo
  Pomoc prostredníctvom dodávania hybridných semien, umelých hnojív a pesticídov vytvára závislosť. Radšej chceme povzbudzovať a podporovať domáce obyvateľstvo v ich vlastných iniciatívach na zlepšenie ich situácie.
 • Využívať prírodné zdroje uvedomelo a udržateľným spôsobom
  Odlesňovanie, erózia, neustály dážď a klesajúca hladina spodnej vody ohrozujú existenciu malých roľníkov. Preto dbáme na ochranu lesa, kontrolu erózie a starostlivé zaobchádzanie s vodou.

 

Mier

V krajinách pozdĺž Nílu je potenciál pre vznik konfliktov naozaj veľký a v posledných rokoch sa ešte viac vyostril. Konflikty vracajú obyvateľov k veciam ako sú existenčné problémy, nespravodlivosť, ideové a náboženské rozdiely, kmeňové záujmy alebo rodové vzory.

Krajiny s projektmi na podporu mieru:

 • DR Kongo
 • Tanzánia

V praxi chceme:

 • Prehlbovať naše skúsenosti
  Naši partneri doposiaľ pracovali pri podpore mieru veľmi samostatne. Chceme sa od nich učiť, aby sme mohli aj v ďalších krajinách iniciovať nové projekty.
 • Budovať seminárnu prácu
  Táto práca pomáha znepriateleným skupinám nastoliť vzájomný mier. Učí ľudí, čo je potrebné na to, aby mohlo dôjsť k odpusteniu a zmiereniu.
 • Podporovať projekty na budovanie mieru
  Zvyšujúcemu sa napätiu by sme chceli čeliť ďalšími opatreniami na podporu mieru a zabrániť tak stupňovaniu násilia. Podporujeme našich partnerov pri realizácii ich vlastných myšlienok, založených na mierovej etike Biblie.
 • Podporovať ovzdušie vzájomnej úcty
  Tam, kde prichádzajú ľudia do styku, vznikajú aj konflikty. Tieto nechceme potláčať, ale riešiť. K tomu je potrebné ovzdušie vzájomného rešpektu a úcty.

 

Zdravie

Zdravotná situácia v krajinách pozdĺž Nílu sa v posledných rokoch posunula k lepšiemu. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje. Štátne aj medzinárodné snahy viedli k tomu, že bola vybudovaná sieť zdravotnej starostlivosti. No ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí nemajú prístup k potrebnému lekárskemu ošetreniu. K známym problémom, ako sú akútne infekčné choroby, pribúdajú nové výzvy, ako napr. rozmáhajúce sa chronické ochorenia.

Pozrite si štvorminútové video o našej práci v Sudáne (v nemčine):

Sudan – Medizinische Versorgung für Flüchtlinge | SRF-Sendung «mitenand» vom 10.05.2020

Krajiny so zdravotníckymi projektmi:

 • Egypt
 • Etiópia
 • DR Kongo
 • Sudán

V praxi chceme:

 • Zjednodušiť prístup k lekárskej starostlivosti
  Zameriavame sa na tú časť populácie, ktorá sa zdráha alebo má problém vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
 • Posilniť vlastnú zodpovednosť v každodenných medicínskych otázkach
  Posilňujeme existujúce programy prevencie s cieľom prijať opatrenia na podporu zdravia. Spolu s angažovanými dobrovoľníkmi zbierame nápady a vyvíjame nové koncepty.
 • Zlepšiť kvalitu služieb
  Personál je pre kvalitu služieb rozhodujúci. Preto investujeme do školení, odborného sprevádzania a ďalšieho vzdelávania.
 • Rozšíriť vplyv zdravotných projektov
  Chceme vytvárať nové programy pre a spolu s obyvateľstvom. Podporujeme vzájomné učenie sa a výmenu nápadov.