Naše ciele

Vzdelávanie – Výživa – Mier – Zdravie

Naše ciele

Vzdelávanie

Vzdelanie je nevyhnutným základom pre osobný rozvoj človeka a dôležitým stavebným kameňom na ceste z chudoby. Preto podporujeme vzdelávacie projekty, ktoré pomáhajú deťom, mladým ľuďom a dospelým samostatne budovať svoje životy. Pri tom sa usilujeme o komplexné vzdelávanie, ktoré zahŕňa hlavu, srdce a ruky.

Pôsobíme v týchto krajinách:
 • Etiópia
 • Eritrea
 • Demokratická republika Kongo
 • Tanzánia

Je pre nás dôležité:

 • Podporovať vzdelávanie zamerané na celú osobnosť človeka
  Žiačky a žiaci by sa mali naučiť sebadôvere a samostatnosti, a tiež rozvíjať sociálne a emocionálne schopnosti. To sa deje na základe kresťanských hodnôt ako láska k blížnemu, sociálna zodpovednosť, vernosť a čestnosť.

 • Umožniť prenos vedomostí do praxe
  Samotné vedomosti ešte nestačia na vytvorenie príjmu. Preto dávame dôraz na vzdelávanie orientované na prax, ktoré prináša konkrétne výsledky.

 • Zlepšovať kvalitu vyučovania
  Vzdelávanie sa deje na základe vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Preto posilňujeme sociálne, didaktické a metodické zručnosti učiteľov.

 • Vzdelávanie orientované na dopyt
  Ekonomické podmienky sa priebežne menia. Naše vzdelávanie by malo byť orientované na budúcnosť.

Projekty v oblasti vzdelávania:

 • Centrum Misrach – Addis Abeba, Etiópia
  Ľudia s telesným postihnutím sa vyučia remeslu a môžu si sami zabezpečiť živobytie. Nevidiaci sa naučia Braillovo písmo a potom pokračujú vo vzdelávaní na štátnej škole.
  Pozrite si krátke video o Centre Misrach.

 • Detská škôlka – Nono, Etiópia
  V odľahlom, nepokojmi zmietanom regióne, je dobre vybavená materská škola bezpečným miestom, kde môžu deti rozvíjať svoju kreativitu. Je súčasťou rozvojového projektu Nono (pozri nižšie v texte o výžive).

 • Internát – Adi Quala, Eritrea
  Internát umožňuje predovšetkým znevýhodneným deťom (siroty, telesné postihnutie) návštevu školy po 8. ročník.

 • Vzdelávacie centrum Panzi – Bukavu, DR Kongo
  Chudobné mladé ženy a muži bez perspektívy do budúcnosti sa vyučia remeslu a následne sú schopní vybudovať si vlastnú existenciu. Ponúkajú sa tu nasledovné remeslá: krajčír, stolár, murár, automechanik. Súčasťou vyučovania sú aj jednoduché poľnohospodárske práce pre zabezpečenie vlastnej obživy.
  Pozrite si krátke video o Centre Panzi.

 • Centrum Burega – Kigoma, Tanzánia
  Šanca pre mladých bez ukončenia školského vzdelávania: vyučia sa jednoduchej, manuálnej poľnohospodárskej práci podľa metódy „Farming God’s Way“ a získajú rôzne remeselné zručnosti. Po ročnom vzdelávaní sú podporovaní v uvádzaní získaných vedomostí do praxe.

 • Konžské školské centrum – Kigoma, Tanzánia
  Škola s viac ako 600 deťmi a mladými je cenným prínosom pre školský systém v regióne poznačenom veľkou chudobou. Navštevujú ju najmä deti utečencov z konžských rodín.

Centrum Misrach - Etiópia
Vzdelávacie centrum Panzi - Kongo
Internát - Eritrea
Konžské školské centrum - Tanzánia
Vzdelávacie centrum Burega - Tanzánia
Škôlka v odľahlom regióne Nono - Etiópia
Predošlé
Ďalšie

 

Výživa

Chceme prispievať k tomu, aby stále viac ľudí prístup k dostatočnej a zdravej strave počas celého roku. Preto podporujeme projekty zamerané na výživu, ktoré prispievajú k sebestačnosti. Pri tom využívame metódy, ktoré sú prispôsobené lokálnym podmienkam.


Pôsobíme v týchto krajinách:

 • Etiópia

Je pre nás dôležité:

 • Podporovať biologické poľnohospodárstvo
  Je šetrné k pôde a zlepšuje úrodnosť – dôležitý predpoklad pre dobrú žatvu. Okrem toho sa predíde závislosti od výrobcov hnojív alebo osiva.

 • Zlepšovať produktivitu
  Produkcia maloroľníkov je v mnohých ohľadoch nedostatočná. Situáciu môže zlepšiť diverzifikácia pestovaných plodín a lepšie poľnohospodárske metódy.

 • Posilniť miestne obyvateľstvo
  Podporujeme ľudí, aby vyvíjali a realizovali vlastné iniciatívy na zlepšenie ich situácie.

 • Uvedomelo využívať prírodné zdroje
  Existenciu maloroľníkov ohrozuje odlesňovanie, erózia, nedostatok zrážok a klesajúca hladina spodnej vody. Preto dbáme na ochranu lesov, ochranu pred eróziou a šetrné zaobchádzanie s vodou.

Projekty v oblasti výživy:

 • Rozvojový projekt Nono – Etiópia
  Poľnohospodárska a vzdelávacia farma slúži ako základ pre podporu rozvoja tohto odľahlého regiónu. Násilné nepokoje na jeseň 2021 viedli k tomu, že vzdelávacie aktivity museli byť až do odvolania pozastavené. Poľnohospodárska produkcia pokračuje a vznikla aktivita na podporu mieru (pozri nižšie v texte o miery).

 • Ďalšie projekty v Tanzánii a DR Kongo obsahujú aj prvky z oblasti výživy, ale formálne sú zaradené v oblasti Vzdelávanie a Mier (pozri tam).
Rozvojový projekt Nono - Etiópia
Rozvoj dedín cez poľnohospodárske školenia - Tanzánia
Práca na záhrade vo vzdelávacom centre Panzi - Kongo
Predošlé
Ďalšie

 

Mier

Kde nie je mier, nie je možné dosiahnuť rozvoj. Preto podporujeme projekty, ktoré podporujú mier a umožňujú zmierenie. Dôležitým predpokladom pre mier sú fungujúce, zmierlivé vzťahy – medzi ľuďmi navzájom, a tiež medzi človekom a Bohom.

Pôsobíme v týchto krajinách:
 • Etiópia
 • Egypt
 • Demokratická republika Kongo
 • Tanzánia

Je pre nás dôležité:

 • Podporovať zmierenie
  Podporujeme semináre a iné akcie vedúce k tomu, aby sa znepriatelené skupiny posadili za jeden stôl, aby sa riešili príčiny konfliktov a bolo umožnené zmierenie.

 • Pomáhať pri zvládaní traumy
  Traumatizovaní ľudia dostanú pomoc pri zvládaní ich utrpenia a znova nachádzajú perspektívu nádeje.

 • Posilňovať partnerstvá
  Podporujeme jednotlivcov a organizácie, ktorí majú potenciál pôsobiť vo svojom prostredí ako tvorcovia mieru. Podporujeme našich partnerov pri realizácii ich vlastných nápadov založených na mierovej etike Biblie. 

 • Osobitné zameranie na ženy
  Ženy a dievčatá, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté chudobu a rodovo podmieneným násilím, bývajú často ignorované. Tento aspekt berieme do úvahy pri vývoji mierových projektov.

 • Podporovať atmosféru úcty
  Všade, kde prichádzajú ľudia do kontaktu, vznikajú konflikty. Nechceme ich potláčať, ale riešiť. Preto pri všetkých projektoch a oblastiach práce dávame dôraz na atmosféru vzájomného rešpektu a úcty.

Projekty v oblasti mieru:

 • Odbúravanie napätia medzi náboženskými skupinami – Horný Egypt
  Spolunažívanie rôznych náboženských skupín v Egypte je poznačené napätím. Často sú za tým predsudky alebo nedorozumenia. Aby sa tomu zabránilo, začal v roku 2020 jeden evanjelický farár s budovaním mierovej práce.

 • Zmierovacie aktivity po násilných nepokojoch – oblasť Nono, Etiópia
  Traumatizovaní ľudia dostávajú podporu pri spracovaní svojich zážitkov. Cieľom je, umožniť v tomto zničenom regióne skutočné zmierenie medzi znepriatelenými etnickými skupinami a udržanie trvalého mieru.

 • Rehabilitačné centrum Panzi – Bukavu, DR Kongo
  V Kongu sa sexuálne násilie používa ako vojnová zbraň. Obete sú často odvrhnuté svojimi manželmi a vďaka tomu trpia dvojnásobne. V Rehabilitačnom centre Panzi nájdu postihnuté ženy komplexnú podporu. Dostanú lekársku aj pastoračnú starostlivosť a znova získavajú nádej.

 • Prevencia násilia a zvládanie konfliktov – región Južné Kivu, DR Kongo
  V spolupráci s lokálnymi cirkvami sú organizované semináre s cieľom zlepšiť informovanosť dedinských komunít v prevencii násilia a zvládania konfliktov. Z toho vznikajú lokálne mierové skupiny.

 • Podpora mierového spolunažívania – Tanzánia
  Rozsiahla seminárna práca, založená na lokálnych výboroch s mnohými dobrovoľníkmi, ukazuje cesty k mierovému spolunažívaniu. Práca zahŕňa aj aktivity v jednom z najväčších utečeneckých táborov Afriky, kde musia ľudia žiť vo veľmi ťažkých podmienkach, a tiež školenia o zvládaní traumy a dedinský rozvojový program v regióne Kigoma s poľnohospodárskym vzdelávaním. 

 • Práca nedeľnej školy – rôzne krajiny
  Deti sú budúcnosťou každej spoločnosti. S pomocou združenia Dieťa a cirkev (Kind und Kirche) podporujeme prácu nedeľných škôl evanjelických cirkví v Egypte, Etiópii, DR Kongo a Tanzánii.
Práca na zmierení - Etiópia
Mierové semináre - Tanzánia
Nedeľné školy - rôzne krajiny
Predošlé
Ďalšie

 

Zdravie

Pre mnohých ľudí na rieke Níl prístup k lekárskej starostlivosti žiaľ nie je samozrejmosťou. Preto podporujeme projekty vedúce k zlepšeniu základnej lekárskej starostlivosti. Pri tom dávame dôraz aj na praktickú preventívnu prácu, lebo prevencia je lepšia ako liečba.

Pôsobíme v týchto krajinách:
 • Egypt
 • Etiópia
 • Sudán

Je pre nás dôležité:

 • Dostupnosť lekárskej starostlivosti
  Naša pozornosť je zameraná na ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k lekárskej pomoci a/alebo ktorí sa zdráhajú vyhľadať odbornú pomoc.

 • Posilniť osobnú zodpovednosť
  Podporujeme programy zamerané na prevenciu, ktoré prinášajú opatrenia na podporu zdravia. Keď sa ľudia naučia, ako môžu sami prispieť k dobrému zdravotnému stavu, posilní to ich osobnú zodpovednosť.

 • Zníženie úmrtnosti detí a žien
  Tehotné ženy a malé deti sú obzvlášť odkázané na lekársku starostlivosť. Svojou iniciatívou prispievame k znižovaniu úmrtnosti detí a matiek.

 • Zlepšiť kvalitu služieb
  Personál je rozhodujúci pri kvalite poskytovanej starostlivosti. Preto investujeme so školení, koučingu a doplnkového vzdelávania personálu.

Projekty v oblasti zdravia:

 • Nemocnica v malom meste v Hornom Egypte
  V jednom z najchudobnejších regiónov Egypta ponúka nemocnica nepretržite a pre každého základnú lekársku starostlivosť. Na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti našlo pomoc už mnoho zúfalých rodičov s ich novonarodenými deťmi.
 • Nadácia Wellspring – Horný Egypt
  Táto nezisková organizácia podporuje okrem iného iniciatívu „Because we love you“ (Pretože ťa milujeme), ktorá podporuje deti so znevýhodnením, a tiež obsiahly osvetový program so školeniami o zdravotnej prevencii.
 • Zdravotné stredisko Walga – Etiópia
  Základná lekárska starostlivosť vo vidieckej oblasti Etiópie, vrátane preventívnej práce v dedinách regiónu. Od založenia v roku 1986 sa zdravotná situácia výrazne zlepšila, ale ešte stále toho treba veľa urobiť. 
  Pozrite si krátke video o klinike Walga.
 • Tsigereda – región Walga, Etiópia
  Tínedžerky a mladé ženy, ktoré nechcene otehotneli, nájdu v azylovom dome Tsigereda útočisko. Môžu sa pripraviť na pôrod a dostanú podporu pri hľadaní východiska.
  Pozrite si krátke video o projekte Tsigereda.
 • Poliklinika Abu Rof – Chartúm, Sudán
  Lekárska starostlivosť pre vnútrozemských utečencov, ktorí väčšinou žijú v ťažkých podmienkach v okolí sudánskeho hlavného mesta.
  Pozrite si krátke video o klinike Abu Rof.

Nemocnica - Egypt
Zdravotné stredisko Walga - Etiópia
Azylový dom pre mladé ženy v núdzi - Etiópia
Poliklinika Abu Rof - Sudán
Predošlé
Ďalšie

Prácu Misie na Níle v oblasti vzdelávania, výživy, mieru a zdravia podporuje okrem iných aj Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (DEZA – Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) pri Federálnom ministerstve zahraničných vecí (EDA – Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten), a tiež Švajčiarsky zväz pre personálnu rozvojovú spoluprácu (Unité – Der Schweizerische Verband für Personelle Entwicklungszusammenarbeit).